Thứ Ba, 14 tháng 11, 2017

Gia sư dạy tiếng Đức cấp tốc tại nhà ở Kim Ngưu, Xuân Đỉnh, Trương Định, Khương Trung, Nghi Tàm, Nguyên Hồng

Nhận lương thu phí, phí 25%
Tiếng Đức cấp tốc từ đầu học 2 tuần liên tiếp 200k/buổi thời gian linh hoạt
Địa chỉ: Kim Ngưu

Tiếng Đức bắt đầu A2 cho hs nữ 200k/buổi tuần 2 buổi tối ( 300k/buổi đối với gia sư đã tốt nghiệp
Địa chỉ: Xuân Đỉnh

Tiếng Đức A1 cho học viên nữ 180k/buổi tuần 3 buổi chiều hoặc tối
Địa chỉ: Kim Ngưu

Tiếng Đức ôn B1, 300k/buổi tuần 2 buổi
Địa chỉ: Trương Định

Tiếng Đức cho hs vừa học xong A2 bắt đầu vào B1, 240k/buổi tuần 3 buổi chiều + tối
Địa chỉ: Khương Trung

Tiếng Đức từ đầu cho học sinh nữ lớp 10 tuần 2 buổi tối 180k/buổi
Đó chỉ: Nghi Tàm

Tiếng Đức từ đầu tuần 2 buổi tối 220k/buổi
Địa chỉ: Nguyên Hồng
Y/c nam

 
Scroll to top