Thứ Ba, 1 tháng 7, 2014

Giới thiệu thông tin chung về các chứng chỉ tiếng Đức

DSH (Deutsche Sprachprüfung für den Hochschulzugang):
Là một bài thi tiếng Đức do các Trường Đại học tại Đức tự tổ chức và có giá trị cho tất cả các Trường Đại học tại Đức.
DSH có các cấp độ (từ thấp đến cao): DSH 1, DSH 2 và DSH 3.
Để theo học Đại học bằng tiếng Đức, yêu cầu tối thiểu là DSH 2, cho các Ngành Y hay Ngôn ngữ có thể là DSH 3.
Các Chứng chỉ có thể thay thế DSH 2: TestDaF 4, DSD II, Feststellungsprüfung và Chứng chỉ C2 của Viện Goethe.
DSH chỉ có thể thi tại Đức Gia sư tiếng Đức Hà Nội.
TestDaF (Test Deutsch als Fremdsprache):
Là một bài thi tiếng Đức được tổ chức tập trung và thống nhất trên toàn cầu (tương tự IELTS hay TOEFL) với mục đích để theo học Đại học bằng tiếng Đức và có giá trị cho tất cả các Trường Đại học tại Đức.
TestDaF có các cấp độ (từ thấp đến cao): TestDaF 3, TestDaF 4 và TestDaF 5.
Để theo học Đại học bằng tiếng Đức, yêu cầu tối thiểu là TestDaF 4, cho các Gia sư tiếng Đức Hà Nội Ngành Y hay Ngôn ngữ có thể là cao hơn.
TestDaF có thể thi tại Viện Goethe Hà Nội, tại Viện Goethe Tp. Hồ Chí Minh và tại Trung tâm Việt-Đức.

Các Chứng chỉ của Viện Goethe (Goethe-Institut):
Viện Goethe là Tổ chức Văn hóa của Cộng hòa Liên bang Đức hoạt động trên phạm vi toàn Thế giới.
Viện Goethe dạy tiếng Đức và tổ chức các kỳ thi tiếng Đức tương ứng với các trình độ theo Chuẩn chung Châu Âu về Ngôn ngữ (GER): Từ trình độ A1 dành cho Gia sư tiếng Đức Hà Nội người mới bắt đầu tới trình độ C2 là trình độ tiếng cao nhất.

DSD (Deutsches Sprachdiplom der Kultusministerkonferenz):
Là Chứng chỉ tiếng Đức dành cho Học sinh Phổ thông đã học chính quy tiếng Đức do Giáo viên tiếng Đức đã được Đào tạo và Bồi dưỡng Chuyên môn về Chương trình DSD giảng dạy.
DSD có các cấp độ (từ thấp đến cao): DSD I và DSD II.
Để theo học Đại học bằng tiếng Đức, yêu cầu phải có DSD II.
DSD hiện chỉ có thể học và thi tại Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ và tại Trường THPT Việt-Đức.

ÖSD (Österreichisches Sprachdiplom Deutsch):
Là các Chứng chỉ tiếng Đức của nước Áo tương tự như của Viện Goethe với trình độ A1 dành cho người mới bắt đầu tới trình độ C2 là trình độ tiếng cao nhất theo Chuẩn chung Châu Âu về Ngôn ngữ (GER).
Khoa tiếng Đức của Trường Đại học Hà Nội có tổ chức thi các Chứng chỉ ÖSD.

telc (The European Language Certificates):
Là một Công ty Trách nhiệm Hữu hạn của Đức chuyên đào tạo Ngoại ngữ.
Các Chứng chỉ tiếng Đức của telc có thể thi tại FUU Sachen Vietnam

 
Scroll to top